Czynności notarialne

Poza czynnościami wynikającymi z odrębnych przepisów prawa notariusz dokonuje również innych czynności notarialnych, np.:

  • pełnomocnictwa,
  • w zakresie prawa rodzinnego – umowy o podział majątku wspólnego, oświadczenia o wyrażeniu zgody małżonkowi,
  • w zakresie prawa spadkowego – umowy o dział spadku, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,  umowy zrzeczenia się dziedziczenia,
  • umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu – zawierane na podstawie ustawy o własności lokali oraz na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w tym również oświadczenie najemcy wymagane w związku z zawarciem umowy najmu okazjonalnego,
  • oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji,
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.