Spisywanie protokołów

Notariusz spisuje protokoły w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 104 Prawa o notariacie protokoły te można podzielić na dwie kategorie:

  1. protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych;
  2. protokoły sporządzane w celu stwierdzenia przebiegu czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne.

Protokoły stanowią odtworzenie obiektywnej prawdy, związanej z przebiegiem czynności notarialnych.

Konieczność spisania protokołu w formie aktu notarialnego może wynikać z:

  • ustawy;
  • umowy;
  • statutu;
  • regulaminu;
  • innego aktu wewnętrznego danej osoby prawnej.

Notariusz sporządza w szczególności protokoły zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Zgodnie z art. 104 § 2 jeżeli przepis szczególny lub statut nie stanowią inaczej, protokół obok notariusza podpisuje przewodniczący zgromadzenia.

Do drugiej kategorii należą w szczególności protokoły dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawiającej – niestawiennictwa strony drugiej.