Akty notarialne

Akt notarialny to szczególna forma dokumentu urzędowego, niezbędna do dokonania określonych czynności wymienionych w kodeksie cywilnym, kodeksie spółek handlowych i innych ustawach, takich jak zbycie nieruchomości, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, czy umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Forma aktu notarialnego jest zalecana również w przypadkach, gdy pomimo tego, że ustawa jej nie wymaga, zależy Państwu na zabezpieczeniu swoich interesów, np. gdy podpisują Państwo umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z art. 92 Prawa o notariacie akt notarialny powinien zawierać:

  1. dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony – godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu;
  2. miejsce sporządzenia aktu;
  3. imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności notarialnych – nadto imię i nazwisko tej osoby;
  4. imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu;
  5. jeżeli obejmuje nabycie nieruchomości przez cudzoziemca lub objęcie lub nabycie przez niego udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osoby fizycznej – informację o jej obywatelstwie, a w przypadku podmiotu z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – określenie lub oświadczenie, czy podmiot ten jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wraz z uzasadnieniem;
  6. oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty;
  7. stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu;
  8. stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany;
  9. podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu;
  10. podpis notariusza.