Poświadczenie zgodności odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem

Poświadczając zgodność odpisu lub kopii z dokumentem notariusz porównuje treść dwóch dokumentów i stwierdza, że cała treść jednego dokumentu odpowiada całej treści drugiego dokumentu. W przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem wypisu notariusz stwierdza, że dokument odpowiada pewnym elementom treści oryginału. W przypadku gdy dokument posiada cechy szczególne takie jak: dopiski, poprawki, uszkodzenia notariusz stwierdza to w poświadczeniu.

Poświadczenie zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem powinno odpowiadać takim samym wymogom, jak poświadczenie własnoręczności podpisu.